Poučení o ochraně osobních údajů

Společnost DZO s.r.o., IČ 26227754, sídlem U Dvora 1083, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, pod sp. zn. C 38456 (dále jen „Společnost“), při své činnosti zpracovává osobní údaje fyzických osob.

Zpracování osobních údajů klientů

1.     Společnost jakožto správce zpracovává osobní údaje svých klientů v rozsahu uvedeném na předaném poukazu na zdravotnický prostředek a dále příp. v rozsahu vyplývajícím z měrných podkladů pořízených při individuálním zaměření klienta, a to pro účely vyřízení objednávky klienta na výdej zdravotnického prostředku, příp. jeho zhotovení, opravu či úpravu, a vypořádání nároků z veřejného zdravotního pojištění. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů klientů je plnění smlouvy uzavřené mezi klientem a Společností a nezbytnost zpracování pro poskytování zdravotní péče.    

2.     Za účelem plnění smlouvy s klientem Společnost získává osobní údaje klientů a zpracovává je napřímo, případně rovněž prostřednictvím svých smluvních partnerů (partnerských protetik) jakožto zpracovatelů (platí zejména v případě, že jsou podklady pro výrobu zdravotnického prostředku a individuální zaměření pacienta provedeno v některém z partnerských pracovišť).

3.     Společnost při naplňování účelu zpracování může předávat osobní údaje svých klientů externím poskytovatelům služeb (např. poskytovateli účetních služeb, správci počítačové sítě, poskytovateli IT služeb apod.). Společnost nepředává tyto osobní údaje mimo EU.

4.     Osobní údaje klientů jsou Společností uchovávány po dobu nezbytnou pro splnění smlouvy s klientem a dále nejdéle po dobu trvání lhůt pro jejich uložení vyplývajících z obecně závazných právních předpisů.

5.     Klienti mají právo požadovat od Společnosti přístup k jejich osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů a právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Podrobnosti k těmto právům jsou uvedeny v záložce „práva subjektů údajů“.

6.     Poskytování osobních údajů klientů Společnosti je zcela dobrovolné a souvisí s volbou Společnosti jakožto prodejce/výdejce zdravotnického prostředku ze strany klienta. V případě neposkytnutí osobních údajů klienta nebude Společnost moci uzavřít s klientem smlouvu o zhotovení a/nebo výdeji zdravotnického prostředku.   

 

Zpracování osobních údajů obchodních partnerů a jejich kontaktních osob

1.     Společnost jakožto správce při své činnosti zpracovává mj. osobní údaje obchodních partnerů – podnikajících fyzických osob a dále osobní údaje kontaktních osob obchodních partnerů.

2.     Společnost zpracovává osobní údaje obchodních partnerů a jejich kontaktních osob pro účely plnění smluv či spolupráce s nimi uzavřených a pro účely jednání o uzavření smlouvy či spolupráce. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů obchodních partnerů – fyzických podnikajících osob je nezbytnost pro plnění smluv s nimi uzavřených nebo pro provedení opatření před jejím uzavřením. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů kontaktních osob obchodních partnerů je nezbytnost pro účely oprávněných zájmů Společnosti (tj. plnění smlouvy s obchodním partnerem), vůči nimž nemají přednost zájmy nebo základní práva kontaktní osoby.

3.     Společnost při naplňování účelu zpracování může předávat osobní údaje svých obchodních partnerů externím poskytovatelům služeb (např. poskytovateli účetních služeb, správci počítačové sítě, poskytovateli IT služeb apod.). Společnost nepředává tyto osobní údaje mimo EU.

4.     Osobní údaje obchodních partnerů a jejich kontaktních osob jsou Společností uchovávány po dobu trvání smluvního vztahu ke Společnosti a dále po dobu trvání zákonných archivačních lhůt (např. ve vztahu k daňovým dokladům); po jejich uplynutí jsou osobní údaje v příslušném rozsahu bezodkladně vymazány.

5.     Obchodní partneři a jejich kontaktní osoby mají právo požadovat od Společnosti přístup k jejich osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů a právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Podrobnosti k těmto právům jsou uvedeny v záložce „práva subjektů údajů“.  

6.     Poskytování osobních údajů obchodních partnerů a jejich kontaktních osob ke zpracování Společností není povinné, nicméně v případě jejich neposkytnutí nebude moci být s obchodním partnerem uzavřena smlouva či nebude možné ji řádně plnit.  

7.     Společnost získává osobní údaje kontaktních osob obchodních partnerů od těchto obchodních partnerů.

 

Práva subjektů údajů

Kterýkoli subjekt údajů, jehož osobní údaje Společnost zpracovává, má následující práva:

1.     právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, tj. právo získat od Společnosti potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou nebo nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat k nim přístup, jakož i k informacím uvedeným v čl. 15 odst. 1 nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), jež jsou uvedeny v této směrnici;

2.     právo na opravu svých osobních údajů v případě jejich nesprávnosti či nepřesnosti;

3.     právo žádat po Společnosti za podmínek uvedených v čl. 17 GDPR výmaz svých osobních údajů a úplné ukončení jejich zpracování, zaniknou-li veškeré právní důvody pro jejich zpracování;

4.     právo na omezení zpracování v případech uvedených v čl. 18 odst. 1 GDPR (zejm. pokud subjekt údajů popírá přesnost zpracovávaných osobních údajů nebo vznesl námitku proti jejich zpracování);

5.     právo vznést námitku proti zpracování, je-li Společností odůvodňováno nezbytností pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, jimiž je pověřena, nebo nezbytností pro účely jejích oprávněných zájmů;

6.     právo vznést kdykoli námitku proti zpracovávání osobních údajů pro účely přímého marketingu;

7.     právo na přenositelnost osobních údajů, tj. právo na získání osobních údajů o něm zpracovávaných ze strany Společnosti ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a jejich předání jinému správci, pokud je zpracování založeno na jeho souhlasu nebo smlouvě s ním uzavřené a pokud se zpracování provádí automatizovaně;

8.     právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, je-li právním důvodem pro jejich zpracování, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na tomto souhlasu před jeho odvoláním;

9.      právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Soubory ke stažení


JSME ČLENY SKUPINY REC Group